Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Medyczną Borgis (zwaną dalej „Księgarnią”) należącą do „Borgis Sp. z o.o.” mieszczącą się pod adresem: Warszawa (02-798) ul. Ekologiczna 8 lokal 103, wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej posiadająca NIP: 521-008-26-27, REGON: 002154121.

2. „Towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu to książki i czasopisma (warianty papierowe i cyfrowe) sprzedawane przez Borgis za pośrednictwem Księgarni na rzecz klienta za opłatą, wysyłane Pocztą Polską, kurierem albo przygotowywane do odbioru osobistego lub przez upoważnioną osobę w siedzibie spółki Borgis sp. z o.o.

3. „E-wydania” w rozumieniu niniejszego Regulaminu to treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (e-booki, audiobooki) niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Borgis Sp. z o. o. za pośrednictwem Księgarni na rzecz Klienta za opłatą. Koszt dostawy nie jest doliczany do e-wydań.

4. „Klient” – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin. W przypadku gdy Klientem jest osoba o ograniczonej zdolności do czynności prawnych nie może ona dokonać zakupu w Księgarni jeżeli nie posiada zgody swojego przedstawiciela ustawowego na dokonanie takiej czynności.

5. „Konsument” – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Księgarni niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

6. „Cena towaru” – określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca należne podatki) – wyświetlana przy tytule danej pozycji i nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. W końcowy koszt zamówienia wchodzi cena towaru i opłata za przesyłkę.

Realizacja zamówienia

1. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię, dokonane e-mailem przesłanym na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia, a ponadto: w przypadku wybrania sposobu płatności przelewem bankowym, zaksięgowanie całej należnej kwoty na koncie Księgarni. E-wydania (oprócz pdf czasopism) są gotowe do odbioru (pobrania) w momencie zaksięgowania wpłaty w Księgarni.

2. Zakupiony nr czasopisma w formacie PDF zostanie wysłany mailem (nie będzie on widoczny z poziomu „Mojego Konta”). Istnieje możliwość zamówienia jednego nr egzemplarza tylko z bieżącego roku. Nr wydania proszę podać w formularzu, w polu „dodatkowe informacje”.

3. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch dni roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Księgarnię mailowo: wydawnictwo@borgis.pl lub telefonicznie: +48 (22) 836 96 69.

4. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością ich otrzymywania, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie.

5. Czas na realizację zamówienia, który rozpoczyna się z dniem złożenia zamówienia przez Klienta i kończy się z dniem przekazania zamówienia z Księgarni kurierowi uwzględnia tylko dni robocze, czyli dni przypadające od poniedziałku do piątku, oprócz dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. Towary wysyłamy w ciągu 24-48 godzin + czas dostawy przez firmę kurierską, Pocztę Polską. W przypadku trudności z realizacją zamówienia, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

6. O niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru Księgarnia powiadamia za pomocą e-maila lub telefonicznie.

7. Jeśli zamówienie obejmuje łącznie towary oraz e-wydania, dzielone jest ono na dwa osobne koszyki: towar zostaje dostarczony zgodnie z wybraną opcją, zaś e-wydanie po zaksięgowaniu wpłaty.

8. E-wydania należy pobrać jak najszybciej po otrzymaniu wiadomości o zaksięgowaniu wpłaty i możliwości pobrania. Za moment realizacji zamówienia uważa się pobranie pliku przez Klienta.

9. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli Klient poda w formularzu zamówienia wszystkie wymagane dane, takie, jak: imię, nazwisko, adres, telefon, e-mail.

10. Klient może modyfikować zamówienie lub je anulować do momentu przygotowania zamówienia do wysyłki, a w przypadku e-wydań, gdy zamówienie nie zostało opłacone. Aktualny status zamówienia dostępny jest po zalogowaniu na konto Klienta. Aby edytować zamówienie, należy skontaktować się z Księgarnią mailowo lub telefonicznie: wydawnictwo@borgis.pl lub +48 (22) 836 96 69.

11. Księgarnia realizuje wysyłki towarów i e-wydań tylko na terenie Polski.

Formy płatności

1. Księgarnia oferuje następujące formy płatności za zamówione towary:

a) za pobraniem – cenę towaru oraz opłatę należną za dostawę towaru Klient płaci przy odbiorze listonoszowi, w urzędzie pocztowym lub kurierowi.

b) przelewem – towar zostanie wysłany po zaksięgowaniu opłaty za towar wraz z opłatą za dostawę na rachunek bankowy Księgarni (ten sposób płatności dotyczy także e-wydań).

Numer konta: Borgis Sp. z o.o. Bank Pekao S.A. 19 1240 6175 1111 0000 4567 1522

c) PayPal – towar zostanie wysłany po wpłynięciu potwierdzenia do Księgarni od PayPal, o uiszczeniu należnej kwoty.

d) gotówką przy odbiorze osobistym.

Faktura VAT

Klient w następstwie zakupu towaru lub e-wydania otrzymuje od Księgarni fakturę VAT bądź potwierdzenie zakupu. Faktura VAT zostanie wysłana e-mailem w ciągu 7 dni od realizacji zamówienia. Dokonując zakupu w Księgarni, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać potrzebne dane, w tym NIP.

Odstąpienie od umowy

1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.

2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając do Wydawnictwa Borgis oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone w szczególności z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik do niniejszego Regulaminu (zgodnym z ustawowym wzorem formularza, o którym mowa w art. 30 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta). Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: wydawnictwo@borgis.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: 02-798 Warszawa, ul. Ekologiczna 8 lok. 103. Do zachowania 14 – dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Borgis ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Borgis dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6. Jeżeli Borgis nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Borgis może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Borgis, Borgis nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument ma obowiązek zwrócić Wydawnictwu Borgis zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Borgis do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.

10. Zwracane Towary należy odesłać na adres:

BORGIS SP. Z O. O., ul. Ekologiczna 8 lok. 103, 02-798 Warszawa

11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Wydawnictwo Borgis zgodził0 się je ponieść.

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Borgis zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:

a. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. dostarczania Towarów, które, po dostarczeniu, ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;

c. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych, lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d. dostarczania wariantów cyfrowych (e-wydań), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Reklamacje

1.Towary oferowane w Księgarni mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.

2. Borgis ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad.

3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Wydawnictwa Borgis z tytułu rękojmi za wady Towaru.

4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi w szczególności za pomocą wiadomości e-mail na adres: wydawnictwo@borgis.pl z dopiskiem „reklamacja”.

5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

6. Borgis jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Borgis niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

b. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Borgis jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta; z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Borgis usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Borgis. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Wydawnictwa Borgis dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: BORGIS SP. Z O. O., ul. Ekologiczna 8 lok. 103, 02-798 Warszawa.

9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

10. Borgis odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

Postanowienia Końcowe

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych,  dane osobowe Klienta zostaną wprowadzone do bazy danych Wydawnictwa Borgis wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

2. Każdy Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wspomnianą wyżej ustawą.